اناگرام اولین روش شخصیت شناسی دنیا است که عرفا و صوفیان در ایران قدیم از آن بهره می‌برده اند و دانش آن به تدریج ابتدا به روسیه کنونی و بعدها به امریکا منتقل می‌شود. 

اناگرام یا (Enneagram) از دو واژه (ennea) به معنای نه (۹) و (gram) به معنای شکل یا وجه، تشکیل شده است و به صورت های آناگرام، اینیاگرام، انیاگرام و اینیاگرام نوشته می شود. در تعریفی مختصر می توان گفت، انیاگرام نه (۹) شکل شخصیت است و تکنیکی به شمار می آید که با بررسی مدل رفتاری افراد، تیپ شخصیتی آنها را بیان می کند.

هیچیک از این 9 تیپپ شخصیتی بر دیگری برتری ندارد و هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. ما با شناخت شخصیت خود می توانیم رابطه بهتری هم با خود وهم با اطرافیانمان برقرار نماییم.

این آزمون از 9 بخش تشکیل شده است و لازم است در پایان هر بخش نمره آن بخش را در انتهای آن، در قسمت مشخص شده وارد نمایید. پس از پایان کل آزمون، نمرات به دست آمده از 9 بخش ذکر شده را با یکدیگر جمع نموده و در قسمت پایانی وارد نمایید. 

برای محاسبه نمرات سؤالات به صورت زیر عمل نمایید:

اصلا صحت ندارد = 1 امتیاز

به ندرت صحت دارد= 2 امتیاز

بعضی مواقع صحت دارد = 3 امتیاز

معمولا صحت دارد = 4 امتیاز

خیلی صحت دارد = 5 امتیاز

هر یک از بخش ها شامل 15 سوال است که مجموع امتیازات به دست آمده از 15 سوال هر بخش را طبق امتیازبندی بالا، در انتهای آن وارد نمایید.