این پرسشنامه شامل 20 پرسش است که به بررسی میزان سرسختی افراد میپردازد که در سه مولفه زیر آن را می سنجد:

  • مبارزه جویی
  • کنترل
  • تعهد

در برخورد با اتفاقات و رویدادهای مختلف در زندگی، افراد رویکرد متفاوتی برای مقابله با مشکلات و اتفاقات مختلف در زندگی دارند.علاوه بر این رویکردی که افراد برای مقابله با اتفاقات خوشایند و ناخوشایند در زندگی دارند، ویژگی ذاتی و شخصیتی افراد هم در این مقابله ها نقش دارند.

به طور کلی، وجود مؤلفه‌های سرسختی سبب خواهد شد تا رویدادها، مثبت و قابل کنترل ارزیابی شوند و این ارزیابی سبب خواهد شد که فرد در مقابله با مشکلات دچار عدم تمرکز و آشفتگی نگردد.و استراتژی مؤثر و مناسب‌تری در مواجهه با آنها به کار گیرد و آن را به تجربه‌ای مثبت تبدیل نماید. 

.در این قسمت به سوالات پاسخ داده و پس از پایان هر بخش، امتیازات خود را در آن بخش محاسبه نمایید. 

.برای محاسبه امتیازات به ترتیب زیر عمل نمایید:

هرگز = 0

به ندرت= 1

گاهی اوقات = 2 

اغلب اوقات = 3

پس از ثبت پاسخ هر سوال، امتیازات مربوط به گزینه ها را با یکدیگر جمع نموده و در پایان هر بخش وارد نمایید.